Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door PURE FLAVOR B.V. (hierna te noemen; PURE FLAVOR) te leveren goederen of diensten, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt met "opdrachtgever" bedoeld; iedere (rechts)persoon die PURE FLAVOR heeft verzocht/opgedragen om goederen of diensten te leveren alsmede iedere  (rechts)persoon die bij of via PURE FLAVOR goederen heeft besteld en/of gekocht.

 

1.3  Eventuele inkoop-, verkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij PURE FLAVOR deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

1.4  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. PURE FLAVOR en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht zal worden genomen.

 

Offertes

2.1  Alle aanbiedingen die PURE FLAVOR doet zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

2.2  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

 

2.3  De in de aanbiedingen van PURE FLAVOR weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de opdrachtbevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is PURE FLAVOR gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat de prijsverhoging kenbaar is gemaakt  schriftelijk te ontbinden.

 

Uitvoering van de overeenkomst

3.1 PURE FLAVOR zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen. Alle leveringen “franco huis” vinden plaats op door PURE FLAVOR aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. In laatstgenoemd geval  komen eventuele meerkosten voor rekening van opdrachtgever.

 

3.2  Niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft eigendom van PURE FLAVOR, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever zal deze emballage op eerste verzoek van PURE FLAVOR binnen de daarvoor gestelde termijn retourneren, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim zal zijn zonder nadere ingebrekestelling.

 

3.3 Door PURE FLAVOR aan opdrachtgever ter beschikking gesteld promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords, blijft eigendom van PURE FLAVOR en wordt op eerste verzoek van PURE FLAVOR binnen de daarvoor gestelde termijn door opdrachtgever geretourneerd, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim zal zijn zonder nadere ingebrekestelling.

 

3.4  Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PURE FLAVOR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.5 Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt of ontbindt, heeft PURE FLAVOR  recht op volledige betaling, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de opzegging/ontbinding heeft moeten maken en verminderd met de daardoor bespaarde kosten.

 

Medewerking van opdrachtgever

 

4.1 Opdrachtgever zal PURE FLAVOR steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of voor de uitvoering van de overeengekomen leveranties.

© 2022 - 2024 Pure Flavor | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.