Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van: Pure Flavor B.V., gevestigd te Rosmalen.

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door PURE FLAVOR B.V. (hierna te noemen; PURE FLAVOR) te leveren goederen of diensten, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt met "opdrachtgever" bedoeld; iedere (rechts)persoon die PURE FLAVOR heeft verzocht/opgedragen om goederen of diensten te leveren alsmede iedere  (rechts)persoon die bij of via PURE FLAVOR goederen heeft besteld en/of gekocht. 

1.3  Eventuele inkoop-, verkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij PURE FLAVOR deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.4  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. PURE FLAVOR en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht zal worden genomen.

  1. Offertes

2.1  Alle aanbiedingen die PURE FLAVOR doet zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3  De in de aanbiedingen van PURE FLAVOR weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de opdrachtbevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is PURE FLAVOR gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat de prijsverhoging kenbaar is gemaakt  schriftelijk te ontbinden.

  1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 PURE FLAVOR zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen. Alle leveringen “franco huis” vinden plaats op door PURE FLAVOR aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. In laatstgenoemd geval  komen eventuele meerkosten voor rekening van opdrachtgever. 

3.2  Niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft eigendom van PURE FLAVOR, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever zal deze emballage op eerste verzoek van PURE FLAVOR binnen de daarvoor gestelde termijn retourneren, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim zal zijn zonder nadere ingebrekestelling.

3.3 Door PURE FLAVOR aan opdrachtgever ter beschikking gesteld promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords, blijft eigendom van PURE FLAVOR en wordt op eerste verzoek van PURE FLAVOR binnen de daarvoor gestelde termijn door opdrachtgever geretourneerd, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim zal zijn zonder nadere ingebrekestelling.

3.4  Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PURE FLAVOR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.5 Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt of ontbindt, heeft PURE FLAVOR  recht op volledige betaling, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de opzegging/ontbinding heeft moeten maken en verminderd met de daardoor bespaarde kosten.

Medewerking van opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal PURE FLAVOR steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of voor de uitvoering van de overeengekomen leveranties.

4.2  Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verstrekken, dan behoren deze zaken te voldoen aan de specificaties die PURE FLAVOR aan opdrachtgever heeft opgegeven, of - bij gebreke van laatstbedoelde opgave - aan de terzake gebruikelijke specificaties.

4.3  Indien medewerkers van PURE FLAVOR of medewerkers van derden die door PURE FLAVOR zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie elders, zal opdrachtgever er kosteloos voor zorgdragen dat op die locatie alle faciliteiten voorhanden zijn die voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn.

4.4  Indien de gegevens waarover PURE FLAVOR voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door opdrachtgever aan PURE FLAVOR ter beschikking worden gesteld of indien  opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft PURE FLAVOR in ieder geval het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

  1. Prijzen 

5.1  Alle prijzen zijn in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van de door PURE FLAVOR aan opdrachtgever te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

6 Betaling

6.1  Betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van op de factuur vermelde betalingscondities zal opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

6.2  Indien opdrachtgever in gebreke blijft te betalen binnen de termijn die uit de voorgaande bepaling voortvloeit, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand.

6.3  In het geval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is opdrachtgever aan PURE FLAVOR een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door opdrachtgever aan PURE FLAVOR verschuldigde hoofdsom exclusief BTW, ongeacht of PURE FLAVOR daadwerkelijk buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken. Dit beding dient te worden aangemerkt als een boetebeding als bedoeld in punt 6.1 van het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, zoals gewijzigd in november 2000.

6.4  Onverminderd de rechten van PURE FLAVOR voortvloeiend uit de voorgaande bepaling is opdrachtgever jegens PURE FLAVOR gehouden om alle buitengerechtelijke kosten die PURE FLAVOR dient te maken ter invordering van hetgeen opdrachtgever aan haar verschuldigd is en welke kosten als vermogensschade van PURE FLAVOR kunnen worden aangemerkt, aan PURE FLAVOR te vergoeden. De werking van artikel 6:92 BW is uitgesloten.

7 Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

7.1  PURE FLAVOR behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever geleverde goederen totdat de prijs voor al deze goederen geheel is voldaan. Indien PURE FLAVOR zowel goederen aan opdrachtgever heeft verkocht als werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht, geldt de voornoemde voorbehouden eigendom totdat opdrachtgever ook de vordering terzake deze werkzaamheden van PURE FLAVOR geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die PURE FLAVOR op opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens PURE FLAVOR.

7.2  Zolang de eigendom van geleverde goederen niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

7.3  Op geleverde goederen die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, behoudt PURE FLAVOR zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die PURE FLAVOR dan uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever mocht hebben.

7.4  Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PURE FLAVOR te bewaren. Opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan PURE FLAVOR op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra PURE FLAVOR te kennen geeft dit te wensen, door opdrachtgever aan PURE FLAVOR worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van PURE FLAVOR jegens opdrachtgever.

7.5  Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens PURE FLAVOR tekortschiet of PURE FLAVOR goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is PURE FLAVOR gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die opdrachtgever met PURE FLAVOR was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor PURE FLAVOR uit de terugneming voortvloeien.

7.6  Het is opdrachtgever toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

7.7  Opdrachtgever zal vorderingen die zij jegens haar afnemers verkrijgt niet aan derden cederen of verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PURE FLAVOR. Opdrachtgever zal laatstbedoelde vorderingen, zodra PURE FLAVOR de wens daartoe te kennen heeft gegeven, aan PURE FLAVOR verpanden op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van PURE FLAVOR uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever.

7.8 PURE FLAVOR is gerechtigd de afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door opdrachtgever aan PURE FLAVOR verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. 

8 Intellectuele of industriële eigendom 

8.1  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom berusten uitsluitend bij PURE FLAVOR of bij haar licentiegevers. 

8.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige inbreuk te plegen op auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de door PURE FLAVOR geleverde goederen en diensten.

 

9 Reclame

9.1 Eventuele klachten over door of namens PURE FLAVOR geleverde goederen/diensten dienen door opdrachtgever binnen 48 uur na constatering van de betreffende vermeende onvolkomenheid, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan PURE FLAVOR. Deze schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de onvolkomenheid of tekortkoming te bevatten zodat PURE FLAVOR in staat is adequaat te reageren.

10 Wijziging en meerwerk

10.1 Indien PURE FLAVOR op verzoek of met voorafgaande toestemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan PURE FLAVOR worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PURE FLAVOR.

10.2  Opdrachtgever accepteert dat door de werkzaamheden of prestaties bedoeld in de voorgaande bepaling het overeengekomen tijdstip van levering kan worden beïnvloed.

11 Leveringstermijn, uitvoeringstermijn 

11.1  Indien tussen PURE FLAVOR en opdrachtgever is overeengekomen dat goederen/diensten binnen een specifiek tijdvak, op een specifiek tijdstip of binnen een specifieke termijn zullen zijn geleverd, moet het betreffende tijdvak, het betreffende tijdstip, of de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend door opdrachtgever.

11.2  Door de enkele overschrijding van het in de voorgaande bepaling genoemde tijdvak, tijdstip of van de in die bepaling genoemde termijn raakt PURE FLAVOR niet in verzuim. In dat geval zal opdrachtgever voorafgaand aan een eventuele ingebrekestelling van PURE FLAVOR met PURE FLAVOR in overleg treden omtrent de voorkoming van verdere vertraging.

12 Garantie

12.1  Voor zover PURE FLAVOR aan opdrachtgever goederen onder garantie heeft geleverd, vervallen alle verplichtingen van PURE FLAVOR voortkomend uit die garantie indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die goederen het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien opdrachtgever zonder toestemming van PURE FLAVOR wijzigingen in de door PURE FLAVOR geleverde goederen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

12.2  Indien opdrachtgever een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft PURE FLAVOR het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij opdrachtgever in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

13 Aansprakelijkheid

13.1  PURE FLAVOR is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever eventueel ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van PURE FLAVOR in de nakoming van de overeenkomst zou lijden indien die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PURE FLAVOR.

13.2  De totale aansprakelijkheid van PURE FLAVOR wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen PURE FLAVOR en opdrachtgever zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). 

13.3  Onder directe schade als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt uitsluitend verstaan;

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover  de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PURE FLAVOR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan PURE FLAVOR toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.

13.4 De aansprakelijkheid van PURE FLAVOR voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en voor schade als gevolg van bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

  

14 Overmacht

14.1  PURE FLAVOR is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van PURE FLAVOR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door PURE FLAVOR niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat terzake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

14.2 Voorzover PURE FLAVOR ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en voor zover aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PURE FLAVOR gerechtigd om dat gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst daarvoor.

14.3  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet aan PURE FLAVOR zijn toe te rekenen. Daaronder moeten onder meer doch niet uitsluitend worden begrepen het door PURE FLAVOR niet of niet tijdig ontvangen van al hetgeen voor de nakoming van haar verplichtingen nodig is van haar leveranciers, alsmede brand, werkstakingen, belemmerende overheidsmaatregelen en technische storingen binnen PURE FLAVOR.

15 Geschillen

15.1  Op alle overeenkomsten tussen PURE FLAVOR en opdrachtgever is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.

15.2  Ieder eventueel geschil dat tussen PURE FLAVOR en opdrachtgever zou ontstaan en dat direct of indirect zou voortkomen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst of uit nadere afspraken naar aanleiding van die overeenkomst, zal worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.